کاخ  

جایی که افراد بزرگ در آن زندگی می کنند. با ارتقاء آن می توانید اشرافیان بیشتری را به دربار امپراطوری وارد کنید. این کاخ دارای دو بال می باشد - پایگاه ژنرالها و پایگاه فرمانداری که برای انجام آموزش پرداخت از فرماندار و ژنرال برای سطوح تجربه جدید ضروری می باشد.

برای اطلاعات بیشتر درباره کاخ اینجا کلیک کنید.

کاخ اتحاد  

یک کاخ با ساختمانهای خودش، مستقل یا متعلق به یک اتحاد. کاخ اتحاد فقط توسط ارتشهای اتحاد که از یک اردوگاه یا یک کاخ دیگر فرستاده شده. تسخیر یک کاخ از طریق نقشه سراسری توسعه نفوذ فرهنگی و ارتشی اعطاء می کند. در نتیجه، منجر به مشارکت در نبرد برای برنده شدن در قلمرو می شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره کاخهای اتحاد اینجا، اینجا، اینجا ،اینجا و اینجا کلیک کنید.

کاخ مستقل  

یک کاخ توسط هیچ اتحادی کنترل نمی شود. کاخ مستقل 8 قلعه دارد، کمانداران مستقر شده و ارتش میدانی با کلیک روی قلعه مشاهده می باشد. سطح قلعه بعد از یک حمله موفقیت آمیز کاهش پیدا نمی کند، سطح 8 باقی می ماند. کاخ زمانی می تواند تسخیر شود که کمتراز 1000 واحد نظامی در آن باقی بماند. قلعه در کاخی که به تازگی تسخیر شده باید دوباره از سطح 1 شروع به ساخت کند.

برای اطلاعات بیشتر درباره کاخهای مستقل و تسخیر آن اینجا کلیک کنید.

کاربر نادیده گرفته شده  

کاربری که نمی تواند به بازیکنی که او را نادیده می گیرد پیام خصوصی بفرستد. کاربران نادیده گرفته شده در بازی در تنظیمات >> لیست نادیده گرفته شدگان قابل مشاهده هستند.

کارشناس حمل و نقل  

یکی از مهارتهای موجود برای امپراطور بمحض کسب یک سطح فرماندار. ایستگاه کاروان ظرفیت را در همه سازه ها افزایش می دهد. سطح 1: 5٪؛ سطح 2: 10٪؛ سطح 3: 15٪؛ سطح 4: 20٪؛ سطح 5: 30٪

کارشناس غیر نظامی  

یکی از مهارتهای موجود برای امپراطور بمحض کسب یک سطح فرماندار. زمان تحقیق مرکز تحقیقات را کاهش می دهد. سطح 1: -1٪ زمان تحقیق؛ سطح 2: -2٪ زمان تحقیق؛ سطح 3: -4٪ زمان تحقیق؛ سطح 4: -6٪ زمان تحقیق؛ سطح 5: -10٪ زمان تحقیق

کارشناس نظامی  

یکی از مهارتهای موجود برای امپراطور بمحض کسب یک سطح فرماندار. زمان تحقیق مرکز تحقیقات نظامی را کاهش می دهد. سطح 1: -1٪ زمان تحقیق؛ سطح 2: -2٪ زمان تحقیق؛ سطح 3: -4٪ زمان تحقیق؛ سطح 4: -6٪ زمان تحقیق؛ سطح 5: -10٪ زمان تحقیق

کاروانسرا  

ساختمانی که در تمام ایالات ضمیمه شده، مستعمرات، آموزش و ایستگاههای نظامی موجودند، جاییکه شما می توانید لاتاری بازی کنید و طلای اضافی برنده شوید.

کاروانسرا بعد از اتمام خودآموز در روستا ظاهر می شود.

کارگاه ماشین الات  

ساختمان نظامی.
نوع: محلی، آموزش
تحقیقات پیش نیاز: اصول نظامی محدوده حمله 1
حداکثر سطح: 20

آموزش و ارتقاء موتورهای محاصره را مجاز می کند. هر سطح ظرفیت آموزش ساختمان را افزایش می دهد.

واحدهایی که می توانند آموزش داده شوند عبارتند از:
- قلعه کوب
- منجنیق قلعه کوب
- بالستیک
- منجنیق

کارگر امپراطوری  

یکی از مهارتهای موجود برای فرمانداران بمحض ارتقا سطح. حد مجاز رضایتمندی را افزایش می دهد. سطح 1: 2+ حد مجاز رضایتمندی؛ سطح 2: 4+ حد مجاز رضایتمندی؛ سطح 3: 6+ حد مجاز رضایتمندی؛ سطح 4: 8+ حد مجاز رضایتمندی؛ سطح 5: 12+ حد مجاز رضایتمندی

کارگران  

جمعیتی که در معادن استخدام شده اند به منظور تولید چوب، آهن یا سنگ و مالیات پرداختی توسط آنها به صورت طلا می باشد.

کاندید افسری  

به بازیکنان با امتیازات نظامی 3000 تا 7499 این رتبه نظامی اعطا می شود.

کاندید ورود به دربار  

اشراف زاده ای که هنوز برای ورود به کاخ دربار امپراطوری پذیرفته نشده است.

کاندیدهای ازدواج  

اعضای مجرد خانواده امپراطوری و اعضای طبقه "اقوام دیگر" را می توان با یک دعوت نامه برای امضای صلح سلطنتی به امپراطوری دیگری اعزام کرد. این پیشنهاد به مدت 24 ساعت معتبر است و ممکن است مورد قبول واقع شود، رد شود یا نادیده گرفته شود. شما می توانید افراد بزرگ را طبق شرایط زیر اعزام کنید: به سن بلوغ رسیده باشند. هیچ ازدواج قبلی نداشته باشند. در ماموریت نباشند؛ در روند آموزش و ارتقاء سطح تجربه خود نباشند.

برای اطلاعات بیشتر درباره پیشنهاد ازدواج اینجا کلیک کنید.

کاهش جمعیت  

از دست دادن ساعتی جمعیت بدلیل ظرفیت مزرعه ناکافی .

کشاورز  

یکی از مهارتهای موجود برای فرمانداران بمحض ارتقا سطح. ظرفیت مزارع را افزایش می دهد. سطح 1: 2٪؛ سطح 2: 4٪؛ سطح 3: 6٪؛ سطح 4: 8٪؛ سطح 5: 12٪

کماندار (نوع واحد ارتشی)  

واحدهای پیاده نظام، که در آغاز نبرد حملات اضافه ای را شروع می کنند و هنگامی که مستقر در قلعه هستند بهترین مدافعان قلعه می باشند. همه واحدهای کماندار می توانند از فاصله به دشمن حمله کنند اما آنها برای انجام این کار مهمات محدودی دارند. آنها قابلیت و توانایی دارند که به واحدهای مستقر در قلعه هنگام حمله به قلعه حمله کنند.

واحدهای کماندار به بهترین نحو با شمشیرزنان و سواره نظام مقابله می کنند.

همه واحدهای کماندار واحدهای تیراندار هستند.
همه واحدهای کماندار واحدهای پیاده نظام هستند.
همه واحدهای کماندار اولویت استقرار خود را در خط کماندار قرار می دهند.
همه واحدهای کماندار در پادگان کمانداران آموزش داده می شوند.

توانایی مشترک واحد:

+ تیراندازی
+ موقعیت عالی
+ سرکوب آتش
+ باران تیر

- آسیب پذیر مقابل شمشیرزنان
- آسیب پذیر مقابل سواره نظام
- معایب دست به دست
- ضد نفر
- روحیه ضعیف
- ترکش

فهرست واحدهای کماندار:

- کماندار سبک
- کماندار سنگین
- کماندار نخبه

برای جزئیات بیشتر در مورد واحد کماندار، اینجا کلیک کنید

کماندار سبک  

واحد ارتشی.
آموزش دیده در: پادگان کمانداران
پیش نیازها: محدوده حمله 1

• نوع: تیرانداز، پیاده نظام، کماندار
• اولویت استقرار: خط کماندار

توانایی واحد:

+ تیرانداز: این واحد قبل از اینکه نبرد تن به تن آغاز شود دارای یک حمله فوق العاده در نبرد میدانی یا حمله به قلعه می باشد.
+ سرکوب آتش: در طول حمله به قلعه، این واحد می تواند به مدافعان مستقر شده در قلعه با قدرت حمله × 0.2 حمله کند
+ باران تیر: قدرت حمله × 3 در مقابل نیزه داران

- آسیب پذیر مقابل شمشیرزنان: قدرت حمله همه شمشیرزنان مقابل این واحد افزایش می یابد
- آسیب پذیر مقابل سواره نظام: قدرت حمله همه سواره نظامان مقابل این واحد افزایش می یابد
- معایب دست به دست: قدرت حمله × 0.33 در مقابل شمشیرزنان
- ضد نفر: قدرت حمله × 0.25 در مقابل موتورهای محاصره
- روحیه ضعیف: وقتی با واحد تن به تن درگیر شود، قدرت حمله × 0.33 می شود.
- ترکش: 18 تیراندازی. هنگامی که مهمات تخلیه می شود، تا نبرد تن به تن آغاز شود این واحد موقعیت خود را حفظ می کند

برای اطلاعات بیشتر درباره آمار واحدها، اینجا کلیک کنید.

کماندار سنگین  

واحد ارتشی.
آموزش دیده در: پادگان کمانداران
پیش نیازها: محدوده حمله 10، متمرکزسازی 6

• نوع: تیرانداز، پیاده نظام، کماندار
• اولویت استقرار: خط کماندار

توانایی واحد:

+ تیرانداز: این واحد قبل از اینکه نبرد تن به تن آغاز شود دارای دو حمله فوق العاده در نبرد میدانی یا حمله به قلعه می باشد.
+ سرکوب آتش: در طول حمله به قلعه، این واحد می تواند به مدافعان مستقر شده در قلعه با قدرت حمله × 0.2 حمله کند
+ باران تیر: قدرت حمله × 3 در مقابل نیزه داران

- آسیب پذیر مقابل شمشیرزنان: قدرت حمله همه شمشیرزنان مقابل این واحد افزایش می یابد
- آسیب پذیر مقابل سواره نظام: قدرت حمله همه سواره نظامان مقابل این واحد افزایش می یابد
- معایب دست به دست: قدرت حمله × 0.33 در مقابل شمشیرزنان
- ضد نفر: قدرت حمله × 0.25 در مقابل موتورهای محاصره
- روحیه ضعیف: وقتی با واحد تن به تن درگیر شود، قدرت حمله × 0.33 می شود.
- ترکش: 18 تیراندازی. هنگامی که مهمات تخلیه می شود، تا نبرد تن به تن آغاز شود این واحد موقعیت خود را حفظ می کند

برای اطلاعات بیشتر درباره آمار واحدها، اینجا کلیک کنید.

کماندار نخبه  

واحد ارتشی.
آموزش دیده در: پادگان کمانداران
پیش نیازها: محدوده حمله 20، متمرکزسازی 11

• نوع: تیرانداز، پیاده نظام، کماندار
• اولویت استقرار: خط کماندار

+ تیرانداز: این واحد قبل از اینکه نبرد تن به تن آغاز شود دارای سه حمله فوق العاده در نبرد میدانی یا حمله به قلعه می باشد.
+ سرکوب آتش: در طول حمله به قلعه، این واحد می تواند به مدافعان مستقر شده در قلعه با قدرت حمله × 0.2 حمله کند
+ باران تیر: قدرت حمله × 3 در مقابل نیزه داران

- آسیب پذیر مقابل شمشیرزنان: قدرت حمله همه شمشیرزنان مقابل این واحد افزایش می یابد
- آسیب پذیر مقابل سواره نظام: قدرت حمله همه سواره نظامان مقابل این واحد افزایش می یابد
- معایب دست به دست: قدرت حمله × 0.33 در مقابل شمشیرزنان
- ضد نفر: قدرت حمله × 0.25 در مقابل موتورهای محاصره
- روحیه ضعیف: وقتی با واحد تن به تن درگیر شود، قدرت حمله × 0.33 می شود.
- ترکش: 18 تیراندازی. هنگامی که مهمات تخلیه می شود، تا نبرد تن به تن آغاز شود این واحد موقعیت خود را حفظ می کند

برای اطلاعات بیشتر درباره آمار واحدها، اینجا کلیک کنید.

کمک متقابل اتحاد  

به شرط اینکه شما در یک اتحاد شرکت کنید، هر یک ساعت یکبار می توانید از متحدین خود جهت تسریع ساخت و ساز/تحقیق 1 ساختمان یا فن آوری که در حال حاضر در حال انجام است درخواست کمک کنید. هر کدام از متحدین شما می توانند 1 دقیقه از زمان ساخت و ساز/تحقیق ساختمان/فن آوری سفارش داده شده کاهش دهند. کمک متقابل فقط درون اتحاد محدود می شود و شما نمی توانید بازیکنان خارج از اتحاد را کمک کنید. این گزینه را در تالار شهر پیدا کنید.

کمیسیون تجارت  

کمیسیون فروش، فقط زمانیکه منبع پیشنهادی فروخته می شود کسر می شود. کمیسیون تجارت پایه - 40%، اما با افزایش سطح تحقیق روابط بازار می تواند، در هر سطح 2% کاهش یابد.

کمیسیون ثابت  

کمیسیون پیشنهادی ارسالی، در لحظه ارسال کسر می شود. کمیسیون ثابت پایه - 10%. اگر یک بازیکن افسر مالی باشد و منابع خاص زمین ادویه جات را تسخیر کند، این میزان می تواند کاهش پیدا کند.