گردآوری ارتش در ایالت فعلی  

حرکت دادن تمام واحدهای ایالات به یک ایالت.

گروه آموزشی  

گروه سربازان از یک نوع و طبقه استخدام شده یک جور. تعداد گروههای آموزشی با افزایش سطح اصول نظامی افزایش می یابد.

گروه ذخیره  

برای پر کردن مناطق جلو در صورت از دست رفتن واحدهای دفاعی در مرکز یا جناح به خدمت گرفته می شوند. اگر واحدهای دو منطقه توسط ارتش دشمن بطور همزمان از دست بروند، بطور تصادفی یکی از آنها با واحد گروه ذخیره پر خواهد شد.

گروه مهاجرتی  

یک گروه مشخص از امپراطوری که در 168 ساعت اخیر فعال بوده اند و ارزش خالص امتیازات و زمان ثبت نام آنها تقریبا برابر است هر دقیقه بمنظور مشخص شدن اینکه کدامشان جمعیت در زمانی از روز از دست داده و یا بدست آورده اند در زمان مهاجرت روزانه با مقایسه میانگین رضایتمندی پایه تشکیل می شود.

گروهبان  

به بازیکنان با امتیازات نظامی 750 تا 1499 این رتبه نظامی اعطا می شود.

گروهبان ارشد  

به بازیکنان با امتیازات نظامی 1500 تا 2999 این رتبه نظامی اعطا می شود.

گروهبان دوم  

به بازیکنان با امتیازات نظامی 500 تا 749 این رتبه نظامی اعطا می شود.

گزارش  

اطلاعات مختصر طبقه بندی شده.

نوع گزارشات در امپراطوران آنلاین: گزارش نبرد، گزارش جاسوسی.

گزارش جاسوسی  

اطلاعاتی که جاسوسان در زمان نفوذ کسب می کنند که شامل ارتش، سطح قلعه و منابع موجود در ایالت/مستعمره/ ایستگاه نظامی جاسوسی شده.

گزارش نبرد  

حاوی اطلاعات نبرد می باشد. شامل انیمیشن نبرد است که شما سربازان در حال حرکت و در حال جنگ و در حال نفوذ و خسارات وارده را می بینید و یک متن که بر اساس لیست اولیه و نهایی ارتشها و میزان روحیه هر دو گروه، ارزش خالص امتیازات بازنده، منابع برنده، افتخار، امتیازات نظامی و قطار ذخیره را نیز می بینید. گزارشات نبرد از لینک مرجع که در پایان انیمیشن نبرد نمایش داده می شود می تواند با دیگر بازیکنان به اشتراک گذاشته شود.

گزارش یک پیام  

گزارش دریافت پیام سواستفاده/توهین از بازیکن دیگر. بدین معنی که مدیریت اجرایی محتویات پیام را بررسی خواهد کرد،اگر لازم باشد فرستنده ساکت می شود. تنها روش برای گزارش یک پیام این است که روی "گزارش" در گوشه سمت راست بالا داخل پیامهای مربوطه کلیک کنید.

گنج طلا  

نام متداول یک امپراطوری متروکه.